Náležitosti znaleckého posudku upravuje Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1967 ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška ukládá znalci mimo jiné, aby v posudku uvedl souhrn skutečností, k nimž při úkonu přihlížel. Musí tedy své závěry řádně odůvodnit. Znalec je také povinen písemný posudek na požádání státního orgánu osobně stvrdit, doplnit nebo jeho obsah blíže vysvětlit. Posudek musí vykazovat stejné náležitosti i v případě je-li soudním znalcem vypracován „mimo řízení“, tj. i pro jiné objednatele, než kterými jsou státní orgány.

  • Znalec nesmí podat posudek, jestliže lze mít pro jeho poměr k věci, k orgánům provádějícím řízení, k účastníkům nebo k jejich zástupcům pochybnost o jeho nepodjatosti.
  • Zpracování znaleckého posudku se provádí na základě objednávky klienta/objednatele. Důležité je vyjasnění zadání objednatele, zejména specifikace předmětu posudku, potřeb a problémů objednatele, cíl a účel použití posudku.