Význam znaleckého posudku jako důkazu se zvýšil na základě novely trestního řádu provedené zákonem č. 265/2001 Sb., s účinností od 1.1.2002, kdy do trestního řádu bylo vloženo nové ustanovení umožňující procesní straně předložit vlastní znalecký posudek.

Přibrání znalce

O odborné vyjádření je možno požádat, respektive znalce je možno přibrat, v kterémkoliv stadiu trestního řízení, tedy jak před zahájením trestního stíhání, tak i v řízení vykonávacím. To, že v určitém stadiu trestního řízení odborné vyjádření či znalecký posudek nebyl realizován, neznamená, že se tak nemůže stát následně.