DPO (Data Protection Officer) dle GDPR, tedy Pověřenec pro ochranu osobních údajů, dohlíží na řádné zacházení s osobními daty a hlásit možné úniky dat či porušení zákona.

Jmenování Pověřence

Povinnost pověřence jmenovat nastává ve třech případech, pokud:

  1. zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt (s výjimkou soudů),
  2. hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování občanů,
  3. hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

Konflikt zájmů

Nepřítomnost konfliktu zájmů úzce souvisí s požadavkem nezávislého jednání. Byť pověřenci smějí mít i jiné funkce, mohou jim být svěřeny pouze úkoly a povinnosti, které nezakládají střet zájmů. Především z toho plyne, že pověřenec v organizaci nemůže zastávat pracovní místo, na kterém by stanovoval účely a prostředky zpracování osobních údajů. Typickým příkladem pozic, u nichž by výkon funkce DPO mohl představovat konflikt zájmů, jsou ředitelé IT či personálních oddělení, ale též marketingový nebo obchodní ředitel, který v rámci výkonu svých pravomocí může určovat pravidla zacházení s osobními údaji zákazníků nebo klientů.

Výkon funkce pověřence na základě smlouvy

Funkci pověřence je možné vykonávat na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi jednotlivcem nebo externí organizací (jinou než organizace správce nebo zpracovatele). V posledně jmenovaném případě je důležité, aby každý pracovník organizace vykonávající funkci DPO splňoval všechny příslušné požadavky GDPR, a tedy např. nebyl ve střetu zájmů.

Ochrana ustanoveními GDPR

Stejně tak je důležité, aby každý takový pracovník byl chráněn ustanoveními GDPR. Například smlouva o poskytování služeb nemá být nespravedlivě vypovězena v důsledku činnosti pověřence a také žádný pracovník organizace provádějící úkoly pověřence nemá být nespravedlivě propuštěn. Je také možné kombinovat individuální schopnosti a silné stránky, takže více spolupracovníků v týmu může účinněji poskytovat služby svým klientům.