• Znalecké činnosti se řídí dle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících.
  • Znalecký posudek je soubor výroků ve smyslu Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1967 ve znění pozdějších předpisů.
  • Znalec písemnou formou odpovídá na otázky objednatele k danému problému z věcného hlediska.

Znalec

Znalec je osoba se speciálními odbornými znalostmi a vědomostmi v určitém oboru, která tyto své znalosti a vědomosti využívá k objasnění skutečností důležitých pro trestní a jiná řízení. Je osobou rozdílnou od procesních stran a orgánů činných v trestním řízení.